Hofors Kommun logo, länk till startsida

Val av skola (förskoleklass)

Förslag för dig

Skolplikt inträder höstterminen det år då ett barn fyller 6 år. I de flesta fall ska skolplikten börja fullgöras i förskoleklassen. Enligt skollagen ska en elev (med vissa undantag) placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (9 kap 15 §). Vårdnadshavare erbjuds därför att lämna in önskemål om skola.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Namn, adress, telefon, personnummer
  • Uppgifter om t ex hälsotillstånd kan behandlas i de fall vårdnadshavare har skrivit något under "Övriga upplysningar"

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från sökande vårdnadshavare.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag och ge bifall/avslag till sökt skola.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till skoladministratörer, rektorer och övriga tjänstemän som är berörda.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas 10 år efter avslutad skolgång.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun