Hofors Kommun logo, länk till startsida

Elevresor gymnasieskolan

Förslag för dig

Enligt lagen om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120) ska hemkommunen ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
  • Uppgifter om skola, utbildning och årskurs

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv samt från Skatteverket.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, dvs handlägga ärenden om elevresor.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse
  • Myndighetsutövning

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Elevresor sker med olika typer av transporter. För en viss typ av busskort lämnas namn och adress till det företag som levererar korten. Detta gäller i de fall eleven har förlorat sitt kort och behöver få ett nytt hemskickat. För specialtransporter (t ex taxiresor) lämnas personuppgifter till de företag som ska utföra transporterna.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna gallras efter avslutad skolgång.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun