Hofors Kommun logo, länk till startsida

Elevregistrering (gymnasie- och komvuxutbildning)

Förslag för dig

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Kontaktinformation (namn, adress)
  • Personnummer
  • I vissa fall tidigare betyg

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv (gymn/komvux), från antagningskansliet (gymn) samt (om det finns anledning när ansökan kommit in) från kommunens elevsystem, skatteverket och/eller annan utbildningsanordnare.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. För vissa uppgifter finns uppgiftsskyldighet till andra myndigheter.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Allmänt intresse
  • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?

  • Om den sökande har angett att hen ska söka studiemedel från CSN, skickas personuppgifter dit i en krypterad fil.
  • Uppgiftsskyldighet finns till SCB och till Universitets- och högskolerådet.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifter om namn, personnummer och betyg bevaras.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun