Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag får lämnas av personer som är folkbokförda i Hofors kommun

Om medborgarförslag

  • Den som är folkbokförd i Hofors kommun får väcka ärende i fullmäktige genom s.k. medborgarförslag.
  • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
  • Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.
  • Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunstyrelsens kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.
  • Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
  • När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
  • Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget anmäls.
  • Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun