english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunModersmålsundervisning

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Det är rektor på respektive skola som tar beslut om modersmålsundervisning.

Regler för modersmålsundervisning finns bl a i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen.

Ansökan

Grundskola och grundsärskola

Ansökan om modersmålsundervisning sker skriftligt och lämnas till skolexpeditionen:

 • senast den 15 maj för undervisning med start på höstterminen
 • senast den 15 november för undervisning med start på vårterminen

Påbörjad modersmålsundervisning förutsätts fortsätta kommande termin om den inte har sagts upp. Någon ny ansökan behövs alltså inte i detta fall.

Elever som flyttar in till kommunen under läsåret kan ansöka om modersmålsundervisning vid inflyttning.

Obs! Undervisningen ligger oftast efter ordinarie skoltid. Vill du veta mer kan du kontakta rektor vid respektive skola.

Gymnasieskola

Vid önskemål om modersmålsundervisning - tag kontakt med rektor.

Uppsägning

Uppsägning av modersmålsundervisning i grundskola/grundsärskola sker skriftligt.

Uppsägning av modersmålsundervisning i gymnasieskola - tag kontakt med rektor.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen har barn inte rätt till modersmålsundervisning, men dessa verksamheter ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hofors kommun kan erbjuda modersmålsstöd för barn i förskola och förskoleklass. Rektor beslutar hur modersmålsstödet ska utformas.

Finskt förvaltningsområde
När det gäller nationella minoriteter i ett förvaltningsområde så finns det en utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråket. Hofors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och ska därmed erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.

Grundskola och grundsärskola

Elever i grundskola och grundsärskola ska erbjudas modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet*
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

* För adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Enligt 9 kap 6 § skolförordningen kan skolan även erbjuda modersmål som språkval. Huvudmannen är dock inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. (Detta gäller dock inte om språket är ett nationellt minoritetsspråk. Se mer om modersmål i nationella minoritetsspråk nedan.)

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola ska erbjudas modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet*
 • eleven har goda kunskaper i språket*.

 * För adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken

För de nationella minoritetetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) finns inte samma krav som för övriga modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

 • en elev vill få undervisning
 • eleven har goda kunskaper i språket (gäller gymnasieskola/gymnasiesärskola)
 • det finns en lämplig lärare.

Här finns alltså inget krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk och inte heller att elev i grundskola/grundsärskola har grundläggande kunskaper i språket.

Enligt 9 kap 6 § skolförordningen kan skolan även erbjuda modersmål som språkval.