Hofors Kommun logo, länk till startsida


Avgifter

Alla Sveriges kommuner har rätt att ta ut ansöknings- och tillsynsavgifter i samband med serveringstillstånd. De avgifter som tas ut måste dock följa självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna bara få ta ut så mycket i avgift som man har kostnader för. Avgifterna vad gäller serveringstillstånd beslutas av Kommunfullmäktige. De senaste beslutade avgifterna i Hofors kommun gäller fr o m 2023-03-01.

Ansökningsavgifter är en avgift som du får betala för att få din ansökan prövad och beslutad. Det kan gälla till exempel vid en ny ansökan, ändrade ägarförhållanden och ändrat tillstånd. I Alkohollagen (2010:1622) finns krav på att tillståndshavare ska genomgå ett kunskapsprov. Du betalar en avgift per provtillfälle.

Vad gäller tillsynsavgift för servering av alkohol är den uppbyggd av två delar:
- Fast tillsynsavgift
- Rörlig omsättningsbaserad avgift
Den rörliga avgiften baseras på det som varje enskild tillståndsinnehavare rapporterar in genom de så kallade restaurangrapporterna. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att lämna in restaurangrapporter.