english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunUngdomar med Entré Ungdom-tröjor

Entré Ungdom

Välkommen till Entré Ungdom!

En mötesplats och aktivitetshus

Entré Ungdom är ett aktivitetshus för barn och ungdomar. I Entré ungdom ingår verksamheterna kulturskolalänk till annan webbplats och fritidsgårdlänk till annan webbplats.

Öppettider

Fritidsgården är öppen måndag-torsdag kl. 16:30-19:30, fredag kl. 17:30-22:00. Fritidsklubben är öppen skoldagar kl. 14:00-16:30.

Hitta hit

Vi finns i Hofors Folkets hus. Ingången är via Folkans stora entré, vårt café finns rakt in i foajén i lokalen "Tor" och kulturskolans lokaler finns i en egen korridor i anslutning till trapphuset, våra kontor hittar du en trappa ner.

Varmt välkommen!

Flera frågar vad som händer med Entré ungdom.
Här kan du läsa det senaste beslutet, BUN 2021-06-21

§ 62 Drift av Entré Ungdom
- Entré Ungdoms verksamhet flyttas till Petreskolan från och med vårterminen
2022. Och Entré Ungdoms budget är 2 500 000 kr i enlighet med tidigare beslut.

Ärende
Under arbetet med budget 2021 diskuterades möjligheter att göra besparingar inom Entré Ungdom. För att få ett bra beslutsunderlag med olika förslag på lösning beställde nämndenen utredning av verksamheten utifrån faktorerna kvalité, ekonomi och samverkanmöjligheter. Vidare skulle utredningen även belysa alternativa driftformer. Utredningen kom fram till ett antal olika alternativ:

A. Fritidsklubben flyttas till skolorna som erbjuder barnen mellanstadie-verksamhet i anslutning till fritidshemmen. Detta är det mest realistiska alternativet då avståndet till centrum gör att det är svårt att få många barn till fritidsklubben. Detta kan ske inom ram för alla skolor utom Petreskolan som då kan behöva ett extra tillskott för en eventuelltimanställning (ca 300 000 kr). Detta är ett estimat beroende på hur situationen ser ut på skolan.
B. Nuvarande organisation Entré Ungdom flyttar in i Petreskolan. Besparing 1,5 mkr. Verksamhetens kostnad för kulturskola och fritidsgård blir 2,2 mkr/år. De betalar då ingen hyra utan får vara i skolans lokaler och en halv till en tjänst blir en besparing. Tjänsterna behöver utöka antalet timmar mot barn så planeringstiden blir mer som andra lärargrupper har det. Skolan kan också få tillgång till mer personal och resurser kan samutnyttjas.Den goda kvaliteten bibehålls.
C. Entré Ungdom försvinner som egen organisation och verksamheten kommer att tillhöra Petreskolan under rektor. Kommunen får insyn och kontroll över verksamheten, skolan kommer att få tillgång till mer personal. Ett effektivt samarbete med IFO kring barn och unga bibehålls. Rektor får större ansvars-område. Det blir en kostnadsbesparing på lokalhyra och två tjänster. Kostnad 2 mkr. Ca tre tjänster som bedriver kulturskola och fritidsgård.
D. Kulturskolan flyttar till Petreskolan. Samordningsvinster i lärartjänster kan utvinnas. Lokaler finns när grundsärskolan flyttar ut. Rektor bli ansvarig för verksamheten. Skolan behöver då ett tillskott på ca 700 000/år för tjänster (1,5 tjänst)
E. ABF driver verksamhet på fritidsgården. ABF har förutsättningar att driva kvalitativ verksamhet. Kostnaden blir för kommunen 1,3 mkr/år om man flyttar på kulturskolan. Eftersom hyran är så pass hög bedömer utredningen att med detta alternativ bör kommunen överväga att skjuta till pengar så att det blir 2 mkr så att ABF kan anställa en-två personer som i stort sett arbetar heltid. Det blir en uppväxling då det dels kommer in fler föreningar och aktiviteter och dels tillkommer statsbidragen. ABF kan få ca 400 000 kr/år i statsbidrag (estimat). För att få till ett bra samarbete med idrottsrörelsen föreslås fritidschefen från kommunens sida vara kravställare och samarbets-partner till ABF. ABF är intresserade och det finns många värden för kommunen att ha ett levande Folkets Hus.
F. Fritidsgården och kulturskolan drivs av ABF/Folkets Husföreningen. Folkets hus blir då ett levande kulturhus då ytterligare samverkan sker med ABF och även dess ideella krafter. Det finns fortfarande samordningsvinster och i och med statsbidragen så blir det kostnadseffektivt för kommunen samtidigt som man kan utöka verksamheten och utveckla Folkets Hus att bli ännu bättre. Stats-bidrag estimat på kulturskola och fritidsgård ca mellan 500 000- 600 000 kr/år. Ungdomarna vill att lokalerna ska ligga centralt. Kostnad för kommunen blir 2 mkr/år. Då kan fast personal anställdas och resurser optimeras och används på rätt sätt.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 5 oktober 2020
- att kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten på Entré Ungdom upphandlas för att bedrivas av en extern aktör såsom en förening eller studieförbund
- att fritidsklubben på Entré ungdom flyttas till skolorna som erbjuder barnen mellanstadieverksamhet i anslutning till fritidshemmen.

Upphandling av kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten påbörjades. Vid anbudstidens slut hade det dock inte kommit in något anbud och kommunen har därför valt att avbryta upphandlingen. Förslaget är nu att Entré Ungdoms verksamhet ska flyttas till Petreskolan från och med vårterminen 2022.
Att lägga Entré Ungdoms verksamhet under rektor på Petreskolan skulle innebära stora möjligheter till goda synergieffekter utifrån att personalen kan användas på ett flexibelt sätt i verksamheterna. Fördelar är bl a ett kollegialt lärande bland lärare och coacher och att man kan dra nytta av de samarbeten som finns etablerade mellan respektive verksamhetoch exempelvis IFO. Genom likvärdiga förutsättningar för lärare och coacher skulle även öppettider och tillgänglighet kunna utökas jämfört med idag. Dock bör lösningar för grund-särskolans lokalbehov säkerställas.

Beslutsunderlag
Utredning om Entré Ungdoms framtid i Hofors kommun, Karin Jordås AB
Tjänsteskrivelse 2020-09-23

Mer information

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram för all den senaste informationen om vad som händer hos oss, där heter vi @entreungdomhofors.

Kontaktinformation

Ritva Snellman, enhetschef
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Sofia Rising (Samhälle)
070-167 08 37
sofia.rising@hofors.se

Eric Linngård (Musik)
070-167 08 42
eric.linngard@hofors.se

Henrik Grinde (Musik, teknik)
070-167 08 38
henrik.grinde@hofors.se

Elin Sehlberg (Fritidsgård)
070-167 08 35
elin.sehlberg@hofors.se

Tobias Pettersson (Fritidsklubb, kultur)
070-167 08 36
tobias.pettersson@hofors.se


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Entré ungdoms information om GDPR.pdf 527.8 kB 2021-04-19 11.28
Likabehandlingsplan Entré ungdom 2018-2020.pdf 785.8 kB 2021-04-19 11.39