Hofors Kommun logo, länk till startsida

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Förslag för dig

Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvarar för:

  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • att anmälan görs till socialnämnden som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård och behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
  • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting/region.

Allvarligare avvikelser kan MAS/MAR anmäla till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunal Hälso- & Sjukvård

Aktuellt i Hofors kommun