Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Bidrag till studieförbund

Här hittar du information om bidrag till studieförbund.

Bidrag

Syftet med bidraget är att eftersträva en grundtrygghet för studieorganisationens verksamhet i Hofors kommun. Stödet ger möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalité.

Studieförbunden kan kallas till överläggningar. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i dialog mellan studieförbunden och kulturpolitiskt ansvar i kommunen. Vid dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övriga kulturverksamheter, i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet överensstämmer med kommunens ambitioner. Vid dessa träffar ska också studieförbunden avisera eventuella större planerade förändringar av verksamheten i Hofors kommun.

Villkor för beviljande av bidrag till studieförbund

 • Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksam studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 • Bidrag från kommunen får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte eller uppdragsutbildning.
 • Med ansökan skickas
  - verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse (omfattar avdelningen flera kommuner ska det klart framgå den del som avser Hofors kommun)
  - intyg om studieförbundets verksamhet inom Hofors kommun enligt lista nr: 01, kommunsammandrag
  - förenings- och organisationsuppgifter
  - verksamhetsplan med budget
 • Ansökan görs av avdelningsstyrelsen och ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april.
 • Har studieförbund av någon anledning erhållit för högt bidrag ska bidraget återbetalas till kommunen.
 • Redovisning av studieförbundens verksamheter ska ske varje år dels i skriftlig form och dels vid dv muntlig träff som kommunen inbjuder till.

Bidraget fördelas i fem bidragsformer. Kulturutskottet fastställer årligen den procentuella fördelningen för varje bidragsform.

Lokalkostnadsbidrag
Bidraget syftar till att ge studieförbunden viss kostnadstäckning för lokaler inom Hofors kommun. För att erhålla bidrag för permanenta lokaler ska dessa vara godkända av kulturutskottet. Bidraget baseras på studieförbundens faktiska lokalkostnader och fördelas proportionellt i förhållande till de av studieförbunden redovisade kostnader.

Grundbidrag
Bidraget avser att ge studieförbunden en grundtrygghet. Av det tillgängliga beloppet erhåller varje studieförbund en andel som motsvarar dess andel av det totala kommunbidraget föregående år, exkl. ev. projektbidrag.

Volymbidrag
Alla bidragsberättigade verksamhetsformer räknas in i volymbidraget. Fördelningen av bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidragsberättigade deltagartimmar.

Målgruppsbidrag
Bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidragsberättigade deltagartimmar inom följande områden:

 • Verksamhet för kortutbildade avser deltagartimmarna i huvudämnesgrupperna matematik/ naturvetenskap, samhällskunskap/ information och språk.
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska avser deltagartimmarna i verksamhet som uppkommit till följd av särskilda, riktade insatser för rekrytering av deltagare ur dessa målgrupper.
 • Minst hälften av deltagarna i cirkeln eller gruppen inom övrig folkbildningsverksamheten ska tillhöra någon av målgrupperna.
 • Ingen målgrupp kan kombineras med någon annan målgrupp.

Stöd till särskilda insatser
Bidraget syftar till att stödja projekt eller försöksverksamhet utanför studieförbundets normala verksamhet. Stöd till detta kan sökas under pågående verksamhetsår.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun