Hofors Kommun logo, länk till startsida


Tillsyn

Hofors kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna. Detta innebär att dessa ska utföra tillsyn av alla verksamheter som innehar serveringstillstånd.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har ansvar att utföra tillsyn på regional nivå och Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvaret nationellt. Hofors kommuns tillsynsarbete är för den som innehar ett serveringstillstånd förenat med en årlig kostnad. För vidare information om detta hänvisas du till kapitlet om Avgifter. Kommunen ska enligt lag skriva en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Hofors kommuns Tillsynsplan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hofors kommuns tillsynsarbete är uppdelat i tre delar. Dessa tre delar är förebyggande, inre och yttre tillsyn.

Förebyggnade tillsyn
Inom den förebyggnade tillsynen ryms en stor mängd olika aktiviteter. Det kan vara dialog och diskussion med kommunens krögare, att du deltar i utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering" och att du är med i olika nätverk. Syftet är att stärka både kommunens arbete i frågan och att förebygga omedvetna och medvetna fel på serveringsstället.

Inre tillsyn
Vid inre tillsyn följer kommunen upp att tillståndshavaren fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt följer alkohollagens övriga bestämmelser. Några få exempel på inre tillsyn är granskning av bokföring, att skatter och avgifter betalas och att det finns serveringsansvariga anmälda hos kommunen. Kommunen samverkar ofta med andra myndigheter så som Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten och Kronofogdemyndigheten.

Yttre tillsyn
Vid yttre tillsyn avses hur alkohollagen efterlevs på serveringsställen. Den yttre tillsynen kan vara både generell och riktad. Generell tillsyn sker av samtliga serveringsställen ett bestämt antal gånger årligen enligt kommunens tillsynsplan. Kommunen kontrollerar i huvudsak att ingen minderårig blir serverad, att ingen överservering sker och att bestämmelserna kring ordning och nykterhet efterlevs. Vidare kontrolleras att bestämmelserna kring till exempel marknadsföring, matkrav och serveringsansvarig personal följs. I regel avslutas ett sådant tillsynsbesök med en dialog med tillståndsinnehavaren eller någon serveringsansvarig person. Vid en riktad tillsyn sker kontroll av något speciellt på ett antal serveringsställen, exempelvis kontroll av tillagad mat, hur stängningstiderna sköts, ordning och nykterhet i anslutning till stängning och så vidare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)