Hofors Kommun logo, länk till startsida

Översiktsplanering

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt.

Hofors kommuns översiktsplan 2040 har antagits i kommunfullmäktige i april 2024 och vunnit laga kraft i maj 2024.

Förslag för dig

Översiktsplanens syfte

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses.

Hofors kommuns översiktsplan 2040 Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen har ett flertal viktiga funktioner:

  • Vägledande för framtida markanvändning
  • Vägledande för juridiskt bindande detaljplanering, handläggning av planbesked samt bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område
  • Vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån miljöbalken
  • Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder
  • Vägledande för kommunens exploateringsarbete, vilken mark som ska köpas in eller säljas med mera
  • Plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen
  • Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring riksintressen
  • Vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av bygglov
  • Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet
  • Viktigt underlag för näringslivet och företag

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning men för att vara hållbar är det viktigt att översiktsplanen redan från början har en bred politisk förankring över partigränserna. En översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete mellan politiker, tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående dialog mellan kommunen och länsstyrelsen (staten), regionen, andra myndigheter, kringliggande kommuner och aktörer som kommer att beröras av kommunens översiktsplan. Politikernas roll är främst att utifrån mötet med medborgarna fånga de strategiska frågorna och formulera målen för kommunens utveckling.

Läs mer om översiktsplan 2010 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Aktuellt i Hofors kommun