Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering".

Kommunstyrelsens 11 ledamöter väljs av kommunfullmäktige. Kommunen har ett heltidsanställt kommunalråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter

  • planering av kommunens ekonomi och verksamheter samt den översiktliga planeringen
  • utveckling av en fungerande kommunal demokrati
  • översiktlig planering för användningen av mark och vatten
  • upprätthålla markberedskap samt främja bostadsförsörjning och samhällsbyggande
  • verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • främja sysselsättning, näringsliv och  turism i kommunen
  • verka för kretsloppstänkande och god miljö.

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamhet består i huvudsak av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, kost- och städenhet, IT-enhet, näringslivs-/turismenhet samt gatu-, park- och VA-enhet.

Kommunstyrelsens utskott

Under kommunstyrelsen finns två utskott; arbetsutskottet och fritids- och kulturutskottet. Arbetsutskottet främsta uppgift är att bereda ärenden till kommunstyrelsen och i vissa fall besluta i ärenden som delegerats från kommunstyrelsen. Föreningsutskottet beslutar om bidrag till föreningar, studieförbund m.fl.

Kommunstyrelsens råd

Under kommunstyrelsen finns tre råd; brottsförebyggande rådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet.

Kontakt Kommunstyrelsen

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Kommunstyrelsen

Aktuellt i Hofors kommun