Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hofors kommuns översiktsplan 2040

Hofors kommuns översiktsplan har antagits i kommunfullmäktige i april 2024 och vunnit laga kraft i maj 2024.

 

Den nya översiktsplanen ska vara vägledande i all planering och beslut som rör kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen anger såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Den handlar också om vilka frågor kommunen ska utgå från för att få en hållbar utveckling och skapa en kommun som är attraktiv att bo, arbeta och leva i.

Arbetet med översiktsplanen påbörjades 2020 och framtagandet har gjorts med en bred förankring i en noggrann process genom medborgardialog, samråd och granskning av förslaget.

Förslag för dig

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt Översiktsplanering och detaljplanering

Aktuellt i Hofors kommun