Hofors Kommun logo, länk till startsida


Riktlinjer

Enligt alkohollagen (2010:1622) är Hofors kommun skyldig att skapa riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och dess föreskrifter i kommunen. Syftet med riktlinjerna är att komplettera och anpassa alkohollagens bedömningsgrunder och tillhandahålla information om vad som gäller i kommunen.

Riktlinjerna kan ses som spelregler där exempelvis tider för alkoholservering, lämplighetsprövning och tillsynsarbetet beskrivs. Det övergripande målet med riktlinjerna är att kommunen ska verka för att skapa goda restaurang- och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägare att konkurrera på lika villkor.