Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Partistöd

Redovisning av partistöd

Information

I Hofors kommun betalas partistöd ut till de partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Partistödet består dels av ett grundstöd på 18 000 kr per parti samt ett mandatstöd på 15 500 kr som partierna får för varje mandat/plats de har i kommunfullmäktige.

Partistöd kan ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap 29 § första stycket, nämligen att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Till redovisningen ska bifogas ett granskningsintyg.

Redovisningen ska gälla för perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om redovisning inte lämnas in i tid erhåller partiet inget stöd för det kommande året.

Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. T.ex. vilka verksamheter/aktiviteter som genomförts. Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet.

Detta innebär bland annat att redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år.

I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av parti-organisationen utanför Hofors kommun samt vilka motprestationer som erhållits.

Bestämmelser om partistöd regleras i Kommunallagens (2017:725) 4 kap och i Hofors kommuns regler för kommunalt partistöd.

Kommunallagen (2017:725)

4 kap. Kommunernas och landstingens befogenheter

Partistöd
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriflig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun