Hofors Kommun logo, länk till startsida

Förslag för dig

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ

De stora övergripande besluten

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan jämföras med riksdagen på nationell nivå. I fullmäktige tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter, vilka utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige styr också hela kommunens verksamhet genom att utse ledamöter i facknämnderna och de kommunala bolagen.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund, då allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunens politiker, hålls vid lämplig tidpunkt före fullmäktiges behandling av ärenden. Frågorna skall vara av allmänt intresse och besvaras av kommunråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs.

För allmänhetens frågestund gäller följande:

  1. Frågorna ska lämnas in skriftligt till kommunkansliet en vecka innan sammanträdesdagen.
  2. Ordföranden avgör frågestundens längd och om framställda frågor ska tas upp till behandling.
  3. Ordförande har rätt att kalla de förtroendevalda i kommunen som kan behövas för att lämna upplysningar under fråhestunden.
  4. Under frågestunden får ingen överläggning förekomma.

Medborgarförslag

Folkbokförd i kommunen eller den som likställs som folkbokförd har möjlighet att till varje fullmäktigesammanträde lämna in medborgarförslag till fullmäktige. Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00 14 dagar innan fullmäktiges sammanträden. Lämnas förslaget in efter den utsatta tiden väcks medborgarförslaget på nästkommande fullmäktigesammanträde.

Demokraticafé

Fullmäktiges presidium kan besluta att demokraticafé ska hållas i anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträde. Där har du som kommunmedborgare möjlighet att träffa förtroendevalda i Hofors kommun och diskutera frågor relaterat till det caféets beslutade tema. Presidiet beslutar om tid, plats och tema för varje demokraticafé.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun