Hofors Kommun logo, länk till startsidaKommunal hälso- & sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Vårdområden

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och hemsjukvård.

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

För den kommunala tillsynen av hälso- och sjukvårdsarbetet finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon har enligt lag ansvar för att utarbeta rutiner så att patienterna får en säker vård och behandling med god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. MAS ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om patient drabbats av eller utsatts för, risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Sjuksköterska

Sjuksköterskans insatser utgår ifrån den enskildes behov av hälso- och sjukvård. Insatserna planeras, genomförs och följs upp efter behov i samarbete med omvårdnadspersonal, rehabteamet, enhetschef. Läkare från Primärvården har patientansvar för de boende i Kommunens Särskilda boenden (SÄBO), samt i Hemsjukvården. En del av sjuksköterskornas arbete är även att handleda och stödja omvårdnadspersonalen. Dagtid, vardagar, finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på varje SÄBO samt Hemsjukvård. På kvällar, nätter och helger arbetar tjänstgörande sjuksköterska/-or, som konsult till alla kommunens SÄBO samt Hemsjukvårdspatienterna.

Rehabteam

I rehabteamet jobbar arbetsterapeut, sjukgymnast och rehabassistenter. Insatserna utgår från den enskildes behov som planeras, genomförs och följs upp tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga. Målet är att varje individ ska kunna utföra det dagliga livets göromål så självständigt som möjligt, stödja och handleda omvårdnadspersonal är en del i detta arbete. Rehabteamet ansvarar även för grundutbildning i förflyttningsmetodik och hjälpmedelshantering. Rehabteamet arbetar dagtid, vardagar.

Arbetsterapeut/sjukgymnast

Ansvarar för att bedöma, stödja och träna fysiska funktioner och de förmågor individen behöver för att klara vardagen. Både sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer och utprovar hjälpmedel.

 
Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan t ex vara hjälp med dina mediciner, såromläggning, provtagning, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och rehabilitering i hemmet.
Vi som arbetar i hemsjukvården är sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Sjuksköterskor från kommunen finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården är till för dig som behöver hjälp med hälso- och sjukvård i hemmet under en längre tid, och inte kan ta dig till hälsocentralen. Behovet av sjukvårdande insatser ska vara varaktigt och överstiga två veckor.

Hur får jag hemsjukvård?

Ta kontakt med din hälsocentral om du anser att du är i behov av hemsjukvård. Hälsocentralen gör då en bedömning av ditt behov. Om du bedöms uppfylla kriterierna för inskrivning i hemsjukvård görs en gemensam vårdplanering.