Hofors Kommun logo, länk till startsidaKommunal hälso- & sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Vårdområden

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och hemsjukvård.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinsk ansvarig sjuksköterska ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
 • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • att anmälan görs till socialnämnden som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård och behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
 • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting/region.

Allvarligare avvikelser kan MAS/MAR anmäla till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR
Legitimerad arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinsk ansvarig för rehabilitering ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
 • att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
 • att anmälan görs till socialnämnden som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAR ansvarar även för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter och hjälpmedel.

Sjuksköterska

Sjuksköterskans insatser utgår ifrån den enskildes behov av hälso- och sjukvård. Insatserna planeras, genomförs och följs upp efter behov i samarbete med omvårdnadspersonal, rehabteamet, enhetschef. Läkare från Primärvården har patientansvar för de boende i Kommunens Särskilda boenden (SÄBO), samt i Hemsjukvården. En del av sjuksköterskornas arbete är även att handleda och stödja omvårdnadspersonalen. Dagtid, vardagar, finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på varje SÄBO samt Hemsjukvård. På kvällar, nätter och helger arbetar tjänstgörande sjuksköterska/-or, som konsult till alla kommunens SÄBO samt Hemsjukvårdspatienterna.

Rehabteam

I rehabteamet jobbar arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och rehabassistenter. Insatserna utgår från den enskildes behov som planeras, genomförs och följs upp tillsammans med omvårdnadspersonal, sjuksköterska, enhetschef och anhöriga. Målet är att varje individ ska kunna utföra det dagliga livets göromål så självständigt som möjligt, stödja och handleda omvårdnadspersonal är en del i detta arbete. Rehabteamet ansvarar även för grundutbildning i förflyttningsmetodik och hjälpmedelshantering. Rehabteamet arbetar dagtid, vardagar.

Arbetsterapeut/Sjukgymnast/Fysioterapeut

Ansvarar för att bedöma, stödja och träna fysiska funktioner och de förmågor individen behöver för att klara vardagen. Både sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut bedömer och utprovar hjälpmedel.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan t ex vara hjälp med dina mediciner, såromläggning, provtagning, rådgivning, utprovning av hjälpmedel och rehabilitering i hemmet.
Vi som arbetar i hemsjukvården är sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Sjuksköterskor från kommunen finns i tjänst dygnet runt årets alla dagar.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården är till för dig som behöver hjälp med hälso- och sjukvård i hemmet under en längre tid, och inte kan ta dig till hälsocentralen. Behovet av sjukvårdande insatser ska vara varaktigt och överstiga två veckor.

Hur får jag hemsjukvård?

Ta kontakt med din hälsocentral om du anser att du är i behov av hemsjukvård. Hälsocentralen gör då en bedömning av ditt behov. Om du bedöms uppfylla kriterierna för inskrivning i hemsjukvård görs en gemensam vårdplanering.


Kontaktinformation

Socialchef
Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Cissi Hedwall
0290-77 17 01
cissi.hedwall@hofors.se

T f Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
0290-77 17 48

Medicinsk ansvarig för rehabilitering MAR
070-086 00 06


Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf Pdf, 785.7 kB.
(785.7 kB)
Patientsäkerhetsberättelse Socialnämnden 2022.pdf Pdf, 1.4 MB.
(1.4 MB)