Hofors Kommun logo, länk till startsida

Interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter

Förslag för dig

Enligt skollagen har kommuner rätt till interkommunal ersättning om de i sin förskola/skola tar emot barn och elever som är folkbokförda i annan kommun. Fristående förskolor/skolor har rätt till bidrag från hemkommunen för de barn/elever de tar emot i sin verksamhet.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Namn, personnummer
  • Förskola/skola, årskurs
  • I enstaka fall behandlas uppgifter om särskilda behov

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från andra kommuner, elevsystemet Edlevo samt folkbokföringsregistret.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna handlägga ärenden (bl a fakturering) gällande interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter. Ersättningarna kan gälla kostnader för elevplats ("grundbelopp") eller kostnader för särskilt stöd, modersmålsundervisning eller lovskola ("tilläggsbelopp").

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de kommuner som har barn/elever i förskola eller skola i Hofors kommun. Uppgifterna lämnas även till kommunens ekonomikontor inför fakturering.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas under den tid som är nödvändig för ändamålet, dvs för att kunna handlägga ärenden gällande interkommunal ersättning/bidrag till fristående verksamheter.

Enligt barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan ska förteckning bevaras gällande
- barn/elever som går i annan kommuns förskola/skola eller fristående förskola/skola
- barn/elever från andra kommuner som går i förskola/skola i Hofors kommun

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun