Hofors Kommun logo, länk till startsida

Avgifter

Avgifter för fritidshem

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst och om det finns syskon i förskola och/eller fritidshem.

  • Avgiften betalas från och med första inskolningsdagen och sedan tolv månader per år.
  • Om fritidshemsplats sägs upp men eleven återfår plats inom 90 dagar* tas avgift ut för tiden däremellan. (Detta gäller dock inte om elev tillfälligt inte har rätt till fritidshemsplats pga att vårdnadshavaren är arbetslös en kortare period.)
  • Studiedagar, semesteruppehåll eller elevs sjukdom medger inte avgiftsbefrielse.
  • Om betalningen är försenad, tillämpas räntelagens regler om dröjsmålsränta och inkasso.

* Uppsägningstid för plats i fritidshem är 1 månad. De 90 dagarna räknas från uppsägningsdatum, dvs när eleven inte längre har platsen kvar.

Maxtaxa

Hofors kommun tillämpar maxtaxa (enligt Förordning 2001:160). Detta innebär att det finns ett tak för hur mycket du betalar i avgifter för förskola och fritidshem. Taket för 2023 är 1 688 kronor per barn och månad. För att nå taket ska hushållets sammanlagda inkomst vara minst 56 250 kronor per månad före skatt.

 

Avgiftsnivåer

Avgift tas ut i procent av hushållets månadsinkomst.Barn 1

Barn 2

Barn 3

Fritidshem

2%

1%

1%

Dock högst kr

1125

563

563

Syskonrabatt

Avgift utgår för barn 1, 2 och 3 (gäller även syskon i förskola). För barn 4 är verksamheten avgiftsfri. För att få syskonrabatt ska syskonen vara folkbokförda på samma adress. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet och så vidare, oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun