Hofors Kommun logo, länk till startsida

Hållplatser och väntetider

Förslag för dig

Hållplatser

Skolskjutstrafiken använder hållplatser/uppsamlingsplatser. Där det finns en hållplats för linjetrafik ska den användas. Övriga uppsamlingsplatser beslutas av kommunens skolskjutssamordnare i samråd med berörd skolskjutsentreprenör.

  • Vårdnadshavare ska vid behov följa sitt/sina barn till hållplatsen.
  • Skolskjutsen väntar inte på elev som inte finns vid hållplatsen på utsatt tid.
  • Om elev missat sin skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.
  • Eleven ska åka med den skjuts han/hon blir anvisad och påstigning/avstigning ska ske på beslutade hållplatser.

Väntetider och färdtider

Med väntetid menas tid mellan skolskjutsens ankomsttid och skolans starttid respektive mellan skolans sluttid och skolskjutsens avgångstid. Samordning gör att väntetider förekommer.

Sammanlagt bör väntetiden per vecka genomsnittligt inte överstiga
- 60 minuter per skoldag för elever i förskoleklass – åk 6, dvs 5 timmar per vecka
- 90 minuter per skoldag för elever i åk 7 – 9, dvs 7,5 timmar per vecka

Skolskjutsen går i anslutning till skoltid (håltimme räknas som skoltid). Resa till/från fritidshem är vårdnadshavarens ansvar.

Med färdtid menas restid mellan påstigningsplats och avstigningsplats. Färdtiden bör inte överstiga 60 minuter för elever i förskoleklass - årskurs 6 och 90 minuter för elever i årskurs 7 - 9.

Försening och inställd skoltur

Vid försening ska elev invänta skjutsen på hållplatsen 20 minuter, om väderleken så medger.

För att skolskjutsfordon ska kunna trafikera en väg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, plogad och sandad. Skoltur kan ställas in efter beslut av transportören/föraren efter dennes bedömning av säkerhetsriskerna.

Kontakt

Artikeln uppdaterades senast:

Kontakt

Aktuellt i Hofors kommun