Hofors Kommun logo, länk till startsida

Handläggning av plats i förskola och fritidshem

Förslag för dig

Enligt skollagen har barn och elever rätt till plats i förskola eller fritidshem i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barn/elever kan också har rätt till plats av andra orsaker.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Inkomstuppgifter

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv. Uppgifter kan också komma från folkbokföringsregistret.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, dvs handlägga plats i förskola/fritidshem (t ex anmälan, fakturering, uppsägning).

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till förskolerektorer och andra berörda tjänstemän samt till ekonomikontoret.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas enligt aktuell dokumenthanteringsplan och gallras enligt följande:
- Ansökningar: 1 år efter inaktualitet
- Kölistor/placeringsmeddelanden: vid inaktualitet
- Uppsägning av plats: 2 år efter inaktualitet
- Inkomstuppgifter: 3 år efter inkomståret

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun