Hofors Kommun logo, länk till startsida

Behandling av personuppgifter - GDPR

Hofors kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat dessa riktlinjer angående integritet som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Förslag för dig

Insamling och behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst.

I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dessa, laglig grund för insamlingen mm direkt på blanketten/e-tjänsten eller så hänvisar vi till information på hemsidan.

I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Hofors kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör. 

Lagringstid

Hofors kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige nämnden för mer information.

Om du anser att kommunen behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsför-ordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f d Datainspektionen). Myndigheten tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Hofors kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller dessa riktlinjer vänligen kontakta nämnderna på följande e-postadresser:

Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden: hofors.kommun@hofors.se
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning: vgs@sandviken.se

Telefon: 0290-29 000, begär att få tala med personuppgiftsansvarig i den nämnd som det gäller.

Postadress: Hofors kommun, Personuppgiftsansvarig, "ange nämnd", 813 81 Hofors.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud:

Dataskyddsenheten Gävle Kommun
801 84 GÄVLE
e-post: dataskyddsombudhofors@gavle.se
026 - 17 80 00 (växel)

Mer information om GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR - Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun