Hofors Kommun logo, länk till startsida

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Förskola och förskoleklass
I förskolan och förskoleklassen har barn inte rätt till modersmålsundervisning, men dessa verksamheter ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hofors kommun kan erbjuda modersmålsstöd för barn i förskola och förskoleklass. Rektor beslutar hur modersmålsstödet ska utformas.

Finskt förvaltningsområde
När det gäller nationella minoriteter i ett förvaltningsområde så finns det en utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråket. Hofors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och ska därmed erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.

Grundskola och anpassa grundskola
Elever i grundskola och anpassad grundskola ska erbjudas modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet*
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

* För adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Enligt 9 kap 6 § skolförordningen kan skolan även erbjuda modersmål som språkval. Huvudmannen är dock inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval om färre än fem elever väljer språket. (Detta gäller dock inte om språket är ett nationellt minoritetsspråk. Se mer om modersmål i nationella minoritetsspråk nedan.)

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola
Elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ska erbjudas modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet*
 • eleven har goda kunskaper i språket*.

* För adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska behöver språket inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

 • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen
 • dessa elever vill få undervisning i språket
 • det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken
För de nationella minoritetetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) finns inte samma krav som för övriga modersmål. Huvudmannen är skyldig att anordna undervisning i dessa språk om

 • en elev vill få undervisning
 • det finns en lämplig lärare.

Här finns alltså inget krav på att språket är elevens dagliga umgängesspråk och inte heller att elev har grundläggande/bra kunskaper i språket.

Enligt 9 kap 6 § skolförordningen kan skolan även erbjuda modersmål som språkval.

Förslag för dig

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun