Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansökan till komvuxutbildning

Förslag för dig

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

 • Kontaktinformation (namn, adress)
 • Personnummer
 • I vissa fall tidigare betyg

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv samt (om det finns anledning när ansökan kommit in) från kommunens elevsystem, skatteverket eller annan utbildningsanordnare.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag, dvs att ge bifall eller avslag till sökt utbildning.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

 • Myndighetsutövning
 • Allmänt intresse
 • Samtycke

Vem lämnar vi uppgifterna till?

 • Söks en utbildning som ges i t ex annan kommun, skickas hela ansökan samt ett yttrande till den kommunen. Em kopia av ansökan sparas i hemkommunen som avstämningsunderlag vid faktura.
 • Söks distansstudier skickas personuppgifter till det företag som utför utbildningen.
 • Vid utbildning som ges på plats eller via distans läggs uppgifterna in i vårt elevsystem.
 • Om eleven angett att hen ska söka studiemedel från CSN, skickas uppgiften dit.
 • Uppgiftsskyldighet finns till SCB och till Universitets- och högskolerådet.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna i ansökan sparas under den tid som är nödvändig för ändamålet, dvs så länge eleven är i utbildning.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun