Hofors Kommun logo, länk till startsida

Barn- och elevregistrering (förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola)

Förslag för dig

Barn och elever som går i förskola/skola i Hofors kommun (samt vårdnadshavare/ kontaktpersoner) registreras i systemet Edlevo.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer (alt. LMA-nr), adress, telefon, e-post, modersmål
  • Förskola, schema, månadsavgift
  • Skola, klass, ämnen, ev fritidshem och månadsavgift

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv (vårdnadshavare) samt från kommuninvånarregistret (KIR). Uppgifterna i KIR (som kommer från Skatteverket) uppdateras varje vecka.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag, dvs erbjuda förskole- och skolverksamhet. För vissa uppgifter finns uppgiftsskyldighet till andra myndigheter.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till rektorer, administratörer och andra berörda tjänstemän. Vissa uppgifter lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) som bl a sköter insamling av uppgifter till Skolverket.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vissa uppgifter bevaras (t ex namn, personnummer). Andra uppgifter gallras 10 år efter avslutad skolgång eller vid inaktualitet.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun