Hofors Kommun logo, länk till startsida

Ansökan om att starta fristående förskola/fritidshem

Förslag för dig

Den som vill starta fristående förskola eller vissa fritidshem (sådana som inte ingår i fristående förskola) ska ansöka om godkännande hos den kommun där verksamheten ska bedrivas. Enligt skollagen ska kommunen pröva ägar- och ledningskretsens insikt (kännedom om skollagstiftning mm) och lämplighet (ekonomisk skötsamhet och laglydnad i allmänhet). Vad gäller kravet på lämplighet ska alla personer inom ägar- och ledningskretsen vara godkända.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter gällande ekonomisk skötsamet och laglydighet för de personer som ingår i ägar- och ledningskretsen

Varifrån kommer personuppgifterna?
Uppgifterna kommer från den sökande själv samt i vissa fall från Skatteverket, Polismyndigheten, Bolagsverket, Sveriges domstolar, Kronofogdemyndigheten eller kreditupplysningsföretag.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna handlägga ansökan om godkännande att starta fristående förskola eller fritidshem. Kommunen behandlar även dessa uppgifter vid ändring i ägar- och ledningskretsen för fristående verksamhet som redan fått godkännande.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Myndighetsutövning
  • Allmänt intresse

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de personer som handlägger ärendet.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna bevaras i akten (diarieförda handlingar).

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun