Hofors Kommun logo, länk till startsida

Skolskjuts

Förslag för dig

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola rätt till skolskjuts om detta behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Vilka typer/kategorier av personuppgifter behandlas?

  • Person- och kontaktinformation (namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
  • Uppgifter om skola, klass
  • I enstaka fall uppgifter om hälsotillstånd

Varifrån kommer personuppgifterna?
Vid ansökan om skolskjuts kommer uppgifterna från den sökande själv. I övriga fall kommer uppgifterna från kommunens elevsystem eller folkbokföringsregistret.

Varför behandlas dessa uppgifter?
Kommunen behandlar dessa personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag, dvs handlägga skolskjutsärenden.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen?

  • Allmänt intresse
  • Myndighetsutövning

Vem lämnar vi uppgifterna till?
Uppgifterna lämnas till de företag som ska utföra transporterna.

Hur länge sparas uppgifterna?
Uppgifterna sparas under den tid som är nödvändig för ändamålet, dvs att kunna handlägga skolskjuts för respektive elev.

Artikeln uppdaterades senast:

Aktuellt i Hofors kommun