Hofors Kommun logo, länk till startsida


Fem nya Kretsloppsplaner för en resurssmart framtid

Under september och oktober har samtliga kommunfullmäktige i Sandviken, Hofors, Ockelbo, Gävle och Älvkarleby fattat beslut om nya Kretsloppsplaner för kommunerna 2021–2025.

Nya Kretsloppsplaner

Arbetet med att ta fram de nya Kretsloppsplanerna (i Miljöbalken kallad Avfallsplan) påbörjades 2019 och har genomförts i ett gediget samarbete mellan de fem kommuner som är medlemmar i kommunalförbundet Gästrike återvinnare - där ibland Hofors kommun.
Innehållet i de fem planerna är till stor del är lika, men vissa anpassningar har gjorts utifrån varje kommun.
Idag förbrukar vi resurser långt över vad jorden hållbart kan hantera och det behöver vi ändra på. Kretsloppsplanerna ger inriktning och visar på fem målområden för hur vi kan arbeta för en resurssmart framtid med cirkulär ekonomi.
- Vi behöver göra det lättare för fler att göra rätt, att hålla rent och snyggt i sin
utemiljö, att kunna välja hållbara produkter och att hitta lättillgängliga sätt att
återbruka och återvinna dem. Matsvinnet behöver minska, återbruket öka och fler
förpackningar återvinnas. Redan nu tas initiativ för att uppfylla
Kretsloppsplanernas ambitioner. Såväl kommunerna som näringslivet och andra
aktörer behöver hjälpas åt för att målen ska nås, säger Therese Metz,
förbundsordförande Gästrike återvinnare.


Kretsloppsplanernas fem målområden är:
• Förebygga resursslöseri - Minska miljöbelastningen från konsumtion av varor
och material.
• Minska gifter i kretsloppet - Att minska spridningen av farliga ämnen
• Återanvända - Att använda befintliga resurser i största möjliga utsträckning
• Återvinna - Att förbättra sorteringen och att öka materialåtervinningen så
mycket som möjligt
• Hålla rent och snyggt - Att skapa en ren, snygg och trygg utemiljö som vi är
stolta över och tar ansvar för.


Utöver dessa målområden har ett antal mätbara mål tagits fram tillsammans med ett antal åtgärder samlade i en digital inspirationsbank.


Vad är en Kretsloppsplan?
Kretsloppsplanen är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling i ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Tillsammans med andra kommunala planer och program bidrar den till regionala, nationella och globala mål för att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar värld.
Kretsloppsplanen är en lagstadgad plan som alla kommuner i Sverige ska ha. I
Miljöbalken heter den Avfallsplan, men Gästrike Återvinnare väljer att kalla den Kretsloppsplan eftersom det på ett bra sätt beskriver vad den handlar om.