Hofors Kommun logo, länk till startsida


Suicidpreventiva dagen uppmärksammas i Hofors kommun

Den tionde september är det den suicidpreventiva dagen. Dagen har lanserats av världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

Kyrkan öppen och konferens

När den suicidpreventiva dagen infaller uppmärksammas det av Anhörigstöd i Hofors i samarbete med Hofors församling.
Kyrkan i Hofors kommer att hållas öppen mellan 18 och 19 och alla som vill är välkomna.

Antalet suicid har legat på samma nivå de senaste tjugo åren. I Sverige dör ungefär 1 600 människor varje år, vilket innebär att ett fullbordat suicid sker var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Utöver det görs långt fler suicidförsök. I Gävleborgs län tar varje år tar ca 56 personer sitt liv vilket gör att vi är det län som har det tredje högsta suicidtalet i landet.

Suicid och suicidförsök är kostsamt både i lidande och i pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Suicid går dock att förebygga och många av samhällets aktörer har en viktig roll i det arbetet.

Utbrottet av Covid-19 har inneburit en stor omställning för de flesta. Under kriser är det vanligt att reagera med oro, stress, sorg och nedstämdhet. Men även när det inte är en pandemi är besvär som dessa vanliga.

Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att man samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då man har olika kunskaper som kompletterar varandra.

I Gävleborgs län arbetar man med att ta fram ett vårdförlopp för suicidprevention där hälso- och sjukvården samverkar med kommunerna. En del i det arbetet är att 29 instruktörer har utbildats i den evidensbaserade metoden Första hjälpen till psykisk hälsa. I varje kommun finns därmed kompetens att hålla utbildningar lokalt i metoden. En annan insats kopplat till vårdförloppet är ett arbete med att hitta sätt för skolan att integrera suicidpreventivt arbete i ordinarie uppdrag.

Fredag den 10 september kl. 9-12.30 anordnar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en kostnadsfri digital konferens med temat Livsavgörande samverkan – en digital konferens på den suicidpreventiva dagen 2021.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en broschyr där man samlat fem huskurer för psykisk hälsa och viktiga länkar dit du kan vända dig om du mår dåligt eller har funderingar om ditt mående. I Gävleborg har man delat ut 50 000 exemplar av denna broschyr vid vaccinationslokaler i länet.

På 1177.se finns samlad information kring psykisk hälsa, suicid och suicidtankar.