Hofors Kommun logo, länk till startsida


Tillsyn av hästgårdar för en bättre vattenmiljö

I Sverige finns väldigt många hästar, ca 350 000 vilket är fler än antalet kor. Hästarna står för nästan en femtedel stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

Tillsyn av hästgårdar

Varför görs detta tillsynsbesök?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att gödsel hanteras på ett säkert sätt. Under 2021 deltar man i ett nationellt tillsynsprojekt om hästgödsel. Projektet leds av Jordbruksverket. Tillsynsprojektets syfte är att följa upp att lagstiftningen kring lagring, spridning/bortskaffande av hästgödsel samt hantering av gödsel i rasthagarna följs. Många hästhållare lagrar och hanterar sin gödsel på ett säkert sätt ur miljösynpunkt, men på många ställen finns det dock brister som måste åtgärdas.

Gödsel- resurs eller ett problem?

Hästgödsel är en naturlig resurs som kan göra stor nytta, när den hanteras på rätt sätt. Hästgödsel innehåller näringsämnen som behövs vid odling av livsmedel och foder. När gödseln sprids på åkermark ingår den i ett naturligt kretslopp. Bristande hantering av hästgödsel kan bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Bristande hantering av gödsel kan också påverka din eller dina grannars dricksvatten negativt.

Läs mer på jordbruksverkets webbplats om vad som gäller för gödselhantering.

Besöket

Sommaren 2020 genomfördes ett arbete med att inventera hästgårdar i VGS tre kommuner. Den inventeringen ligger till grund för tillsynen som kommer att ske denna sommar. De hästgårdar som kommer att få besök av en miljöinspektör från VGS har fått, eller kommer att få ett brev på posten med mer information om själva tillsynsbesöket, samt vilken dag och tid som besöket är inbokat.