Hofors Kommun logo, länk till startsidaAnsök om serveringstillstånd

Ansök om serveringstillstånd via vår e-tjänst. Har du inte möjlighet att skriva ut handlingarna kontakta alkoholhandläggaren så får du handlingarna hemskickade per post.

Vad måste jag bifoga min ansökan?

Beroende på vad för slags tillstånd du söker måste du bifoga ett antal dokument till din ansökan. Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan: registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

För att ansökan ska vara komplett måste samtliga dokument vara bifogade ansökan.

Vad händer med min ansökan?

Den följande informationen ska ses som övergripande och generell men ger en bild av vad som händer med din ansökan. Vid frågor kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

När din ansökan kommer in börjar kommunen en prövning av din ansökan. Prövningen består bland annat av att de dokument du hänvisar till värderas och att en remissförfrågan genomförs. De vanligaste remissinstanserna är Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen och Kronofogdemyndigheten. I regel genomförs också ett eller flera möte med den som ansöker och kommunens tjänsteman. Där diskuteras just dina förutsättningar och vad som är viktigt att tänka på för dig som är sökande.

Under prövningens gång måste också den sökande avlägga ett kunskapsprov. Mer information finns under kapitlet ”Kunskapsprov” och på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vi utreder din ansökan och tar hänsyn till remissvaren. Därefter skriver vi en utredning som bland annat innehåller en bedömning och ett förslag till beslut. I regel fattar den politiska nämnden därefter ett beslut. Om du som sökande vill närvara när din ansökan avgörs har du rätt att göra så. Om du beviljas ett serveringstillstånd får du ett beslut samt ett tillståndsbevis. Om du inte beviljas serveringstillstånd får du ett beslut som du har rätt att överklaga. Information om hur du gör för att överklaga skickas med ditt beslut.

Vem fattar beslut om min ansökan?

Efter prövning av din ansökan om serveringstillstånd fattas ett beslut. Vem som fattar beslutet beror på vilken typ av tillstånd du har ansökt om. Grundprincipen är att det är folkvalda politiker som fattar besluten. I Hofors Kommun är det politiker i socialnämnden som fattar beslut. Vissa beslut kan fattas av kommunala tjänstemän. För information om vem som fattar beslut i ditt ärende kontaktar du kommunens alkoholhandläggare.

Hur betalar jag min ansökningsavgift

Din avgift för prövningen faktureras från kommunen i samband med ansökan. Hur mycket just din ansökningsavgift är beror på vad din ansökan omfattar. För vidare information om avgifter hänvisas du till kapitel ”Avgifter för serveringstillstånd”.