english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommun


Planen för byggstart E 16 genom Hofors

Genom en anpassad utformning av genomfarten, utan att hindra framkomligheten för tyngre yrkestrafik för mycket, är målsättningen att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde samt en förhöjd gestaltningsnivå.

Byggstart E 16

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Våra planerade åtgärder i genomfarten består av ny väg, E16, två nya cirkulationsplatser, en gång- och cykelväg på norra sidan och en gångväg på södra sidan, två nya busshållplatser, passager över E16, plantering av buskar och träd samt belysning, räcken och staket. Åtgärder som syftar till att genomfarten ska upplevas attraktivt, trygg och funktionell.

Entreprenaden omfattar även byte av Gästrike Vattens VA-ledningar som innebär en del schaktarbeten.

Produktionsstart: Årsskiftet 2021/2022. Arbetet beräknas pågå 1,5 år.

Trafik under byggtid: Arbetet medför störningar i trafiken så vi uppmanar till ett kollektivt åkande. Oskyddade trafikanter uppmanas att välja parallellvägar istället för gång- och cykelvägen längs E16. Säkra passager över E16 kommer att finnas men platsen kan variera och anslutningar till närliggande fastigheter kan stängas av under kortare tid.

För aktuell information om projektet se Trafikverkets hemsida