Hofors Kommun logo, länk till startsida


Hofors kommun

Information till partierna

Valsedlar

Partier som ställer upp i valet, men vars valsedlar inte distribuerat via Valmyndigheten ansvarar själva för att leverera valsedlar till respektive röstnings- och vallokal. Detsamma gäller för namnvalsedlar. På sidan "Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022" hittar ni information om kommunens röstnings- och vallokaler samt öppettider.

Det är röstmottagarna som placerar och fyller på valsedlar i valsedelställen.

Affischering

På kommunens mark

Politiska partier som deltar i valet den 11 september 2022 beviljas, enligt beslut, tillstånd till valaffischering inom detaljplanerat område på mark som ägs av Hofors kommun under perioden 8 augusti - 18 september 2022.

Följande villkor gäller för tillståndet:

 • Anordningar får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller
  i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.
 • Anordningarnas storlek får inte överstiga 4 kvadratmeter.
 • Anordningarnas placeras på ett säkerhetsavstånd om minst sju meter från
  körbanan vid skyltad hastighet 70 km/tim respektive nio meter vid 90
  km/tim.
 • Samtliga anordningarna för valaffischering och affischer ska tas bort av
  respektive parti senast den 18 september 2022. I annat fall kommer
  kommunen att plocka ner dem, fakturera partierna samt göra en anmälan
  för olovlig affischering.
 • Skyltar får ej placeras på ett sådant sätt att de kan verka störande för
  allmänheten.

Utmed allmänna vägar i regionen

Politiska partier som deltar i valet den 11 september 2022 har, enligt beslut från Länsstyrelsen, tillstånd till valaffischering utmed allmänna vägar inom Gävleborgs län under perioden 12 augusti – 16 september 2022. Tillståndet gäller utanför detaljplanelagt område i Gävleborgs län.

Följande villkor gäller för tillståndet:

 • Anordningar får inte placeras utmed motorväg, motortrafikled, mötesfria landsvägar eller andra vägar eller gator med motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Anordningar får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare.
 • Anordningar ska placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt 5 meter från vägkanten.
 • Anordningar ska ges sådan utformning att de inte kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.
 • Anordningar med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Anordningar ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Anordningarnas storlek får inte överstiga 4 kvadratmeter.
 • Anordningarna placeras på ett säkerhetsavstånd om minst 7 meter från körbanan vid skyltad hastighet 70 km/tim respektive 9 meter vid 90 km/tim.
 • Anordningarna för valaffischering ska tas bort av den som ansvarar för anordningen senast den 16 september 2022.