english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunFarlig verksamhet

Farlig verksamhet enligt Lag 1999:381

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse. Bor du intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESOdirektivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESOdirektivet finns informationen samlad på denna sida.

Anläggningar i Hofors kommun klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO direktivet:

  • Ovako och Aga Gas AB, Hofors

VMA

Vid större händelser som kan påverka utanför företagens områden, aktiveras Viktigt meddelande till allmänheten – VMA.

Bergtäkter som omfattas av Sevesolagstiftningen inom Hofors kommun

Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mer än 10 ton sprängämne (traditionellt patronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma
tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet av den lägre kravnivån.

För Hofors kommun gäller detta följande bergtäkter:

Hästbo Bergtäkt – ägs av Svevia och ligger på fastigheten Västerhästbo 16:1. Mer information finns att tillgå på http://www.svevia.se/ Länk till annan webbplats.

Igeltjärns bergtäkt – ägd av Swerock och ligger på fastigheten Vi 2:15. Mer information finns att tillgå på https://swerock.se/ Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.

Berg 9:25 Bergtäkt - ägs av Swerock och ligger på fastigheten Berg 9:25. Mer information finns att tillgå på https://swerock.se/ Länk till annan webbplats.

Vid bergtäkterna produceras olika bergmaterialprodukter som nyttjas vid bygg, industri och anläggningsprojekt i huvudsak inom Hofors kommun. Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och maskinhantering av bergmaterial.

Riskerna med kemikalierna

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVTtext sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs av Länsstyrelsen.