Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Behandling av personuppgifter

Riktlinjer Integritet

Hofors kommun värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat dessa riktlinjer ang. integritet som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Hofors kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden (såsom brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighet och Sekretess-lagstiftningen.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system inom Hofors kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Hofors kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige nämnden för mer information.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Hofors kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller dessa riktlinjer vänligen kontakta nämnderna på följande e-postadresser:

Kommunstyrelsen, hofors.kommun@hofors.se
Socialnämnden, hofors.kommun@hofors.se
Barn & Utbildningsnämnden, hofors.kommun@hofors.se
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, vgs@sandviken.se
Telefon: 0290-29 000, begär att få tala med personuppgiftsansvarig i den nämnd som det gäller.

Postadress: Hofors kommun, Personuppgiftsansvarig, "ange nämnd", 813 81 Hofors

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudets uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Kontaktuppgift dataskyddsombud

Anu Sundin
Dataskyddsenheten Gävle Kommun
801 84 GÄVLE
e-post: dataskyddsombudhofors@gavle.se
026 - 17 80 00 (växel)

Mer information, GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

Kommunstyrelsen
Göran Ekelund Goran.ekelund@hofors.se 070-0860209

Socialnämnden
Anette Högman Anette.hogman@hofors.se
0290-771731

Barn- och utbildningsnämnden
Stefan Andersson
stefan.andersson@hofors.se
070-289 92 28

Ovanstående roller kan behöva utökas eller förändras beroende på arbetsbelastning, verksamhetsutövning e.t.c. men gäller fr.o.m. 2018-05-25.

Hofors kommun
0290-290 00
hofors.kommun@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296