Hofors Kommun logo, länk till startsidaKommunens planarbete

Vad ska mark- och vattenområden i Hofors kommun användas till?

Planarbete

Kommunerna samverkar

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden. Aktuella detaljplaner som VGS vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter.

Gällande detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, det vill säga antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet.

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när det planeras bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov med mera, alltså hur man använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden, riksintressen och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses. Vi lever i en föränderlig omvärld. Globala och nationella trender som globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och klimatförändringar har stor påverkan på kommunernas faktiska möjligheter att växa och förändrar villkoren för stat, regioner och kommuner att påverka sin utveckling.

Översiktsplanen behöver utformas för att möta dessa utmaningar och möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Förutom att vara kommunens avsiktsförklaring för användningen av mark och vatten, samt att verka för hållbar utveckling, har översiktsplanen ett flertal viktiga funktioner:

  • Vara vägledande för detaljplanering, handläggning av planbesked samt bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område.
  • Vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån miljöbalken.
  • Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.
  • Vara vägledande för kommunens exploateringsarbete, vilken mark som ska köpas in eller säljas med mera.
  • Plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen.
  • Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring riksintresse.
  • Vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av bygglov.
  • Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet.
  • Viktigt underlag för näringslivet och företag.

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning men för att vara hållbar är det viktigt att översiktsplanen redan från början har en bred politisk förankring över partigränserna. En översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete mellan politiker, tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående dialog mellan kommunen och länsstyrelsen (staten), regionen, andra myndigheter, kringliggande kommuner och aktörer som kommer att beröras av kommunens översiktsplan. Politikerns roll är främst att utifrån mötet med medborgarna fånga de strategiska frågorna och formulera målen för kommunens utveckling.