english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunKommunens planarbete

Vad mark- och vattenområden skall användas till

Kommunerna samverkar

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - VGS. Informationen om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats som du når via länkarna nedan.

Detaljplaner

Detaljplaner/områdesbestämmelser reglerar hur man får bygga inom olika områden.

Aktuella detaljplaner som vi vill samråda med myndigheter, föreningar, sakägare med flera finns tillgängliga för att alla berörda ska kunna lämna synpunkter.

Läs mer om pågående detaljplanearbete (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Gällande detaljplaner

Detaljplanerna som vunnit laga kraft, d.v.s. antagits och ej överklagats inom tidsramen för överklagande finns i planarkivet.

Ta del av detaljplaner för Hofors kommun i planarkivetlänk till annan webbplats

Översiktsplanering

Översiktsplanering handlar om hur kommunen långsiktigt vill utveckla den fysiska miljön. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov m.m. – alltså hur vi använder mark och vatten. Plan- och bygglagen reglerar hur detta ska gå till.

Läs mer om översiktsplanering (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Läs mer om Hofors kommuns översiktsplan (öppnas på sandviken.se)länk till annan webbplats

Var med och påverka Hofors kommuns nya översiktsplan

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras, på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden, riksintressen och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses. Vi lever i en föränderlig omvärld. Globala och nationella trender som globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och klimatförändringar har stor påverkan på kommunernas faktiska möjligheter att växa och förändrar villkoren för stat, regioner och kommuner att påverka sin utveckling.

Översiktsplanen behöver utformas för att möta dessa utmaningar och möjliggöra en hållbar samhällsutveckling. Förutom att vara kommunens avsiktsförklaring för användningen av mark och vatten, samt att verka för hållbar utveckling, har översiktsplanen ett flertal viktiga funktioner:

 • Vara vägledande för detaljplanering, handläggning av planbesked samt bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område.
 • Vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån miljöbalken.
 • Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.
 • Vara vägledande för kommunens exploateringsarbete, vilken mark som ska köpas in eller säljas med mera.
 • Plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklingsplaneringen.
 • Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring riksintresse.
 • Vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av bygglov.
 • Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet.
 • Viktigt underlag för näringslivet och företag.

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning men för att vara hållbar är det viktigt att översiktsplanen redan från början har en bred politisk förankring över partigränserna. En översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete mellan politiker, tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående dialog mellan kommunen och länsstyrelsen (staten), regionen, andra myndigheter, kringliggande kommuner och aktörer som kommer att beröras av kommunens översiktsplan. Politikerns roll är främst att utifrån mötet med medborgarna fånga de strategiska frågorna och formulera målen för kommunens utveckling.

Hur ser din kommun ut i framtiden?

Nu kan du vara med och påverka kommunens viktigaste och övergripande strategi, översiktsplanen. Hur ser ditt Hofors kommun ut 2040, hur är Hofors kommun som plats att bo och leva på idag och hur kan vi utvecklas hållbart? Översiktsplanen visar hur vi vill utvecklas och är kommunens viktigaste, övergripande strategi för hur vi vill använda och utveckla våra mark- och vattenområden på lång sikt.

Kommunen behöver din hjälp

Inom arbetet med översiktsplanen behöver vi din hjälp. Ingen kan kommunen så bra som du och du är nu välkommen att berätta om hur du upplever din kommun. Din kunskap och lokalkännedom är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Det finns en rad frågor som vi tar hänsyn till inom arbetet med översiktsplanen, exempelvis:

 • Hur ska kommunen utvecklas?
 • Var ska vi bygga bostäder?
 • Var ska det finnas service såsom skolor, förskolor och äldreomsorg?
 • Var behövs gångvägar, cykelvägar och kollektivtrafik?
 • Hur och var ska torg, grönområden och offentliga platser utformas?
 • Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet?
 • Hur kan vi arbeta med hållbar utveckling och ta hand om vår miljö?
 • Hur tar vi hand om våra värdefulla kulturmiljöer?

Hur ser dina drömmars kommun ut?

Logga in på E-tjänst Översiktsplan Hofors kommun och berätta för oss.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är den kommungemensamma förvaltningen VGS – Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som har uppdraget att genomföra arbetet med Hofors kommuns översiktsplan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning -
Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Odengatan 37
811 80 Sandviken

026-24 00 00
vgs@sandviken.se