Hofors Kommun logo, länk till startsidaKart- och mättjänster

Kartan visar var.

Kart- och mättjänster

Kartor och mätuppdrag

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning(VGS). Kart- och Lantmäterienheten är den enhet som ansvarar för kartor och utför olika mätuppdrag i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartservice

När du behöver kartinformation, till exempel kartutdrag i samband med bygglovsansökan eller vid ansökan om borrning för bergvärme ska du göra en beställning till Kart- och Lantmäterienheten.

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovsansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

Mätservice

Kart- och Lantmäterienheten kan hjälpa dig om du behöver få mätningsarbete utfört på din fastighet. Mätningar kan behövas vid följande tillfällen:

Utstakning

I ditt bygglov kan det finnas krav på utstakning. Då sätts markeringar ut direkt på marken där byggnaden är tänkt att placeras. Efter det att huset eller anläggningen byggts kontrolleras att det ligger där bygglovet angav att det skulle placeras.

Gränsutvisning

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning. Vid gränsutvisning markeras befintlig gräns.

För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning. I Hofors kommun görs det av Lantmäteriet. Mer information finns på Lantmäteriets hemsida.

Uppdragsmätning

Kart- och Lantmäterienhten utför även uppdragsmätning på beställning.

Drönarflygningar

I takt med att samhället växer ställs högre krav på en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Flygning med drönare erbjuder en snabb insamling av data som kan användas till exempel ortofoton och höjdmodeller.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning använder sig av bland annat drönare i arbetet med kartering, karta och data som i sin tur skapar mer insyn och förståelse för hur miljö och enskildas intressen påverkas i en bygg- och detaljplaneprocess.

Tjänster

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning utför även flygningar på beställning. Flygningen med drönare är en mycket effektiv metod och lämpar sig därför bra över stora geografiska områden och där kraven på låg osäkerhet inte är så stor.

Genom flygning med drönare kan VGS and annat framställa:

  • Flygbilder/video
  • Ortofoto
  • Höjdmodeller
  • Massberäkning
  • Kompletterande underlag för projektering

Kartor

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har ett gemensamt kartstöd för kommuninvånarna i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun. I detta kartstöd finns bland annat kartskikt från översiktsplan, radonmätningar i klusterform, historiska kartor och detaljplaner.
Kartportalen kan också fungera som en brygga mellan medborgaren och kommunen när det kommer till upplysning av information. Via en e- tjänst kan medborgaren bland annat anmäla felaktigheter eller ge förbättringsförslag avseende kartportalen och dess funktionalitet. Medborgaren har också möjlighet att påtala brister, till exempel felaktiga adresser eller vägar som inte finns i kartan. För att använda e-tjänsten behöver du logga in med e-legitimation för att VGS ska kunna få kontakt med dig, detta för att få mer information från dig med eventuella kompletteringar.
Anmälningarna sker på Sandvikens kommuns hemsida där e- tjänsten Fel i Kartportalen, anmälan om finns. Det finns även en genväg (ikon med E) i Kartportalen som länkar till sidan med e- tjänster.

CX-kartan är en karta som bygger på material från Lantmäteriet och kommunerna.