Hofors Kommun logo, länk till startsidaHäckar och träd

Häckar, buskar och träd är ett trevligt inslag i bostadsbebyggelsen men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt breder ut sig för mycket och därmed skymmer sikten i trafiken samt försvårar snöröjning och annat vägarbete.

Häckar och träd

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 100 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två bilvägar bör du se till att dina växter inte är högre än 100 centimeter i minst en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Har du en gång- och cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 m inpå gång- och cykelvägen men fortfarande utmed gatan.

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är

  • Över gångbana: minst 2,5 m
  • Över cykelväg: minst 3,2 m
  • Över körbana: minst 4,6 m

Vissa väghållare kräver högre fri höjd över till exempel gångbana. Kontakta din vägförening om du är osäker.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt ifrån vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Vad säger lagen?

I Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 15 § står följande; En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Uppstår det olägenheter för trafiken kan således Byggnadsnämnden förelägga en fastighetsägare att ta bort eller klippa ned växtlighet - ytterst vid vite.

I Plan- och bygglagen finns ingen exakt reglering av vilka sikt- eller höjdmått som gäller för växtlighet invid väg. De siktmått som finns med i kommunens rekommendationer bygger på en praxis som har tagits fram av Sveriges kommuner och regioner utifrån praktiska erfarenheter, tillämpliga rättsfall och Trafikverkets rekommendationer vid vägutformning.

Fri sikt

För att undvika trafikolyckor är det viktigt att sikten hålls fri från växtlighet i korsningar. Växtlighet får heller inte skymma sikten för skyltar och vägmärken eller medföra andra problem.

Som fastighetsägare har du ett ansvar för trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att vegetation eller häckar inte skymmer sikt i korsningar eller vid garageutfarter. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med höjd till träd eller annan vegetation för gående eller bilar. Skall du bygga nytt är det viktigt att redan när man planterar tänka på att växterna också växer och att plantera på ett tillräckligt avstånd från trottoar eller gata.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Hjälp oss att förbättra trafiksäkerheten. Några enkla åtgärder kan rädda liv.