english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunStig omgärdad av vitsippor

Avfall och återvinning

Ta till vara sopor

Avfall för dig - resurs för någon annan

Hofors kommun samverkar tillsammans med Ockelbo kommun och Sandvikens kommun i en gemensam förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning. Information om verksamheterna finns på Sandvikens Kommuns webbplats.

Ditt avfall är ofta en resurs för någon annan och därför är det bästa om det tas tillvara. Kläder, husgeråd, möbler och annat kan komma till nytta i stället för att bli sopor. Kan det inte återanvändas så kanske material eller energi kan utvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Hushållsavfall

I Gästrikland är det kommunalförbundet Gästrike Återvinnare som ansvarar för hanteringen av hushållsavfall.

På www.gastrikeatervinnare.se finns bland annat information om sophämtning, kompostering, slamtömning, latrinhämtning, avgifter, öppettider med mera. På webbplatsen hittar du också en sorteringsguide.

Det du inte längre behöver kan du sälja själv på loppis eller genom annonsering. Är du inte intresserad av det så finns många organisationer, skolklasser och föreningar som anordnar loppis och får nytta av pengarna. På Gästrike Återvinnares webbplats får du tips på second handbutiker i regionen.

Återvinningscentraler

Bemannad återvinningscentral finns på flera orter där du även kan lämna ditt farliga avfall.

Insamling av förpackningar och tidningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är ansvariga för de återvinningsstationer för förpackningar som finns i kommunen.
Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas kan du ringa till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefonnummer 0200-88 03 11 eller anmäla det via formulär.

Renhållningsordning, avfallsföreskrifter och avfallsplan

På Gästrike Återvinnares webbplats finns aktuell renhållningsordning och avfallsplan. 

Farligt avfall

Till farligt avfall hör till exempel kemikalier elavfall och batterier som även i små mängder ger negativa effekter. Överblivna mediciner är också farliga i sopor och i avlopp och ska lämnas in på apotek.

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök.

Nedskräpning utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till är förbjudet enligt miljöbalken och kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. För att någon ska dömas till ansvar krävs att brottet inte är ringa. Vill du anmäla brottslig nedskräpning kontakta i första hand polisen 114 14, i andra hand miljö- och hållbarhetsenheten på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning som du når via Sandvikens kommuns medborgarservice på 026-24 00 00.

Det är den som skräpat ned som är ansvarig för uppstädning. Är det känt vem som skräpat ned kan samhällsbyggnadsnämnden förelägga nedskräparen att städa.

Återvinning av skrotbilar och övergivna fordon

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är därför viktigt att du lämnar in den till ett mottagningsställe eller en auktoriserad bilskrot. Om du upptäcker en övergiven skrotbil på gator eller i terräng är det bra om du anmäler det så att det inte uppstår skador för miljön, människor eller djur.

Upptäcker du ett fordon som övergivits på kommunens gator eller på Hoforshus fastigheter kan du anmäla det på telefon 0290-77 18 00.

Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäls fordonet till dem Trafikverket.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd kan besluta om flytt av fordon enligt Lagen om om flyttning av fordon i vissa fall.

Avfall från företag och verksamheter

För dig som driver företag gäller särskilda regler kring hantering av avfall, farligt avfall samt spillvatten med fett som kräver fettavskiljare. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning tillhandahåller information för att underlätta en miljösäker hantering för alla företagare.