Hofors Kommun logo, länk till startsida


Partnerförskolor

För studenter vid förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna

Partnerförskolor är särskilt utvalda förskolor som har ett nära samarbete med förskollärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. I Hofors kommun finns partnerförskolor inom Södra och Norra förskoleområdet.

Vi ser fördelar med att vara partnerförskola, att välkomna förskollärarstudenter och skapa långsiktig samverkan kring aktuell och relevant forskning. Det ökar våra förutsättningar att stärka den vetenskapliga grund som förskolan ska vila på. Vi menar att denna samverkansform gynnar både verksamma förskollärare och förskollärarstudenter. Vi ser stor nytta av det utbyte av kunskaper och erfarenheter som dessa möten ger, bland annat bidrar de till bättre förutsättningar att utbilda förskollärare till att utveckla en yrkesroll som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi upplever att vi har goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag som partnerförskola för att vi väljer att se förskollärarstudenterna som en tillgång i vår verksamhet, vi har förskollärare med handledarkompetens, vi avsätter tid för reflektion och diskussion under VFU-perioderna och vi ger lärarstudenterna insyn och inflytande kring vad förskollärarprofessionen innebär.

Norra förskoleområdet består av Persfallets förskola och Robertsholms förskola. Södra förskoleområdet består av de tre förskolorna Eken, Kanaljen och Regnbågen.

Välkommen som förskollärarstudent till oss!