english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunGrundsärskola

Välkommen till Hofors grundsärskola!

Grundsärskolan består av två skolformer; grundsärskolan och träningsskolan. Kommunens grundsärskola och träningsskola finns i lokaler vid Petreskolan.

Grundsärskola

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Den består av nio årskurser och ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Den ska även, så långt det är möjligt, motsvara grundskolans.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom alternativt betyg, om förälder så önskar.

Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas. Den grundar sig på de skriftliga omdömena.

Träningsskola

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan. Verksamheten bedrivs i lokaler på Petreskolan. I Träningsskolan går elever som har en kognitiv funktionsnedsättning och som behöver en strukturerad och väl anpassad miljö. Elever i denna skolform har också ofta andra funktionsnedsättningar som t.ex. rörelsehinder, epilepsi, och syn/ hörselproblematik.

Träningsskolan har fem ämnesområden: kommunikation, verklighets-uppfattning, motorik, estetisk verksamhet samt vardagsaktiviteter. Ämnesområdenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevens egna förutsättningar och behov. En individuell utvecklingsplan utarbetas därför till varje elev tillsammans med vårdnadshavare och om möjligt med elev. Eleverna i träningsskolan har skolplikt i nio år. I skolan tränas bland annat:

  • Kommunikation och socialt samspel (med hjälp av symboler, musik, tidshjälpmedel, tecken som stöd, piktogram, bilder, talat och skrivet språk) .
  • Massage (kombination mellan språk, rytmer och beröring).
  • Praktisk teori (vardagssysslor, räkna, mäta och hantera redskap).
  • Omvärldsuppfattning (utflykter, promenader och besök vid samhällsinrättningar).
  • Rehab-bad

Vårt mål är att se till varje elevs förutsättningar och behov och sträva efter att skapa ett helhetstänk där varje elev kan känna trygghet och glädje till att gå till skolan. Eleverna skall ges möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och självständighet i ett livslångt lärande.