Hofors Kommun logo, länk till startsida


Läroplanen

Läroplanen, Lpfö-98 (rev -10)

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Intentionen är att i samarbete med hemmen skall barnen, utifrån deras egna förutsättningar, utvecklas till ansvarskännande, demokratiska medborgare.

Läroplanen är ett resultat av ett regeringsbeslut som specificerar förskolans mål och uppdrag. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta vilka förväntningar och krav du kan ha på förskolan. På Skolverkets hemsida kan du läsa läroplanen i sin helhet.

Normer och värden

Förskolan ska vila på en demokratisk grund och därför skall verksamheten utformas med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Verksamheten har till uppgift att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt.

Utveckling och lärande

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling, därför skall förskolan lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling.

Förskolan ska vila på en demokratisk grund och därför skall verksamheten utformas med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Verksamheten har till uppgift att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt.

  • Förskolan skall bidra till att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer såsom via lek, rörelse, bild, sång, musik, dans, drama, konstruktion, teknik och multimedia.
  • Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar; samt utvecklar förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning, talbegrepp samt för mätning tid och förändring.

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, förskolan ska därför vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformingen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Förskolan ska vara en levande social kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet ska också ha möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

Förskola och hem

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar samt föra fortlöpande samtal med vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Vårdnadshavare skall erbjudas delaktighet i utvärderingen av förskolans verksamhet samt ges möjlighet att ha inflytande över hur läroplansmålen konkretiseras i den samma.

Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.

Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar.

Planering och utvärdering

Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande. Förskolans verksamhet skall kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, planeras, utvärderas och följas upp.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshem

Förskolan ska finna former att avrunda och avsluta förskoleperioden när barnens övergång till nya verksamheter närmar sig, särskild uppmärksamhet ska ägnas till de barn som behöver särskilt stöd.

Förskolan ska sträva efter ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.