english
Suomeksi
Hofors kommun
Hofors kommunAnsökan om tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter och kommuner som i sin förskola/skola tar emot barn och elever folkbokförda i Hofors kommun

Bidrag till fristående verksamheter

Fristående förskolor och skolor har enligt skollagen rätt till bidrag från hemkommunen för de barn/elever de tar emot i sin verksamhet. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Ansökan om tilläggsbelopp
I de flesta fall ska ett barns/elevs behov kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Fristående förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola kan dock ansöka om tilläggsbelopp för barn/elev med ett omfattande behov av särskilt stöd.

För vissa av verksamheterna kan även tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola sökas.

Fristående verksamheter kan överklaga beslut om tilläggsbelopp till allmän förvaltningsdomstol (skollagen 28 kap 5 § punkt 2).

Interkommunal ersättning

Kommuner har enligt skollagen rätt till ersättning när de i sin förskola/skola tar emot barn/elever som är folkbokförda i annan kommun. 

Ansökan om tilläggsbelopp
Det är bara fristående verksamheter som enligt skollagen har rätt till tilläggsbelopp. Hofors kommun hanterar dock ansökan om tilläggsbelopp från andra kommuner på samma sätt som för fristående verksamheter.

Ansökningsblanketter

Det är huvudmannan för förskolan/skolan som ansöker om tilläggsbelopp. Blanketter finns i högra spalten.