Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
tisdag 9 februari 2016

Lagar inom vård och omsorg

Kommunallagen

Kommunallagen anger förutsättningar för vad en kommun får syssla med, det vill säga den kommunala befogenheten. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som inte ska handhas av annan. Kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna. Lagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och enskilda samt innehåller regler om överklagande. Varje myndighet har en allmän serviceskyldighet vilken innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts

Sekretesslagen

Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder tystnadsplikt för uppgift om enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Om en person bryter mot tystnadsplikten kan han dömas till böter eller fängelse.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har fått stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst. Detta gör att lagen kan komma att tillämpas olika i olika delar av landet. Det finns bindande anvisningar i lagen bland annat för rätten till bistånd och för omsorg om äldre och funktionshindrade. Exempel på bistånd som vuxennämnden prövar rätten till är hemtjänst, särskilt boende för äldre och funktionshindrade m.m.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag utöver socialtjänstlagen. De personer som ingår i personkretsen för lagen har rätt till de insatser som är uppräknade i lagen, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Lagen syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet så att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Kommunen ansvarar för insatserna.

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen ska se till att alla får en god vård och är vid god hälsa, på lika villkor. Den utgår från att alla har lika värde och ska se till att den enskildes integritet respekteras. Hälso- och sjukvård innebär enligt denna lag att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Lex Sarah

I socialtjänstlagen finns en bestämmelse som kallas Lex Sarah. Den innebär att personer som arbetar inom omsorger om äldre eller människor med funktionshinder ska bevaka att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande ska genast anmäla detta till vuxennämden.

Lex Maria

Alla som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Vårdgivaren ska i sin tur snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Då kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som ansvarar för att anmälan görs till den nämnd som leder av hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Vänligaste i Sverige
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se