Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
torsdag 11 februari 2016

Familjeenheten

Ansökan

Att göra en ansökan
Alla föräldrar önskar att deras barn skall få en så trygg och bra uppväxt som möjligt. Men ibland kan det uppstå problem i familjen, som kan vara svåra att lösa på egen hand. Då kan föräldrar och barn vända sig till socialtjänsten för att ansöka om stöd och hjälp. en ansökan om en stödinsats innebär att socialnämnden skall inleda utredning enl 11 kap 1 § SoL. samt pröva rätten till bistånd enl 4 kap 1 § SoL. Om rätt till bistånd inte föreligger skall besvärshänvisning fogas till beslutet, eftersom detta går att överklaga.

Vad händer vid en ansökan
Socialtjänsten öppnar alltid en utredning när någon ansöker om någon form av stöd eller behandling. Anledningen till att vi gör utredningen är att vi behöver veta vilket behov personen som ansöker har av stödet och om stödet är det bästa utifrån vad personen behöver.

Hur går en utredning till
En utredning skall, så långt det är möjligt, ske i nära samarbete med vårdnadshavare och barn. Förutom samtal med vårdnadshavare och barn kan även andra i barnets omgivning kontaktas, t ex barnavårdscentral, förskola och skola. Beslut om ansökt bistånd skall dokumenteras enl 11 kap 5 § SoL. Det innebär att journalanteckningar skall föras löpande.

Syftet med utredningen är att inhämta uppgifter om barnets behov samt vilken förmåga vårdnadshavarna har att tillgodose dessa behov - enligt BBIC-modellen (Barns Behov I Centrum). Utredningen, som får ta högst 4 månader, avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån insamlat material och fattar beslut om eventuella insatser som kan komma ifråga.

Vad kan en utredning leda till
Utredningar som är föranledda av en ansökan brukar leda fram till att socialtjänsten gör en planering tillsammans med vårdnadshavare och barn om vilka stödinsatser som kan anses vara lämpliga.

Exempel på stödinsatser

Kontaktperson
En kontaktperson är en person som regelbundet träffar ett barn eller ungdom som är i behov av någon form av stöd i vardagen.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj kan ge stöd till en familj som av olika skäl kan behöva avlastning någon eller några veckoslut per månad.

Familjebehandling
Där arbetar familjebehandlare i nära samarbete med familjen i frågor som rör:
* Barns omvårdnad och uppfostran
* Familjerelationer
* Budget och ekonomi
* Information och rådgivning
* Kontakter med andra myndigheter

Alkohol- och drogterapeut
Erbjudet stöd och hjälp till människor som har ett alkohol-, narkotika- och/eller läkemedelsberoende. Anhöriga till människor med beroendeproblematik erbjuds också stöd och hjälp.

Sekretess
Vid en utredning tas inga kontakter utan att föräldrarna informeras. Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av den information som har inkommit eller nedtecknats, utan godkännande av vårdnadshavare eller av barnet själv om det är 15 år.

Vänligast i Sverige
Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se