Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun
Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Hofors kommun

Resultat från LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Under hösten har Region Gävleborg, i samarbete med regionens alla kommuner, genomfört enkätundersökningen LUPP-Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP är en webbaserad enkätundersökning som ska bidra till en ökad förståelse om unga i Gävleborg, deras livssituation och åsikter.

Ungdomar ganska eller mycket nöjda med livet

– Resultatet visar att 83 - 86 procent av ungdomarna i länet är ganska eller mycket nöjda med sitt liv, säger Frida Stoltz, Strateg och ansvarig för LUPP vid Region Gävleborg.
Totalt har cirka 4500 ungdomar från tre olika åldersgrupper (åk 8, gymnasiets år 2 samt gruppen ”unga vuxna” i åldern 19-25) deltagit i enkätundersökningen. Frågorna i enkäten handlar om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
Resultatet visar bland annat att länets killar har ett större politiskt intresse än länets tjejer, däremot är majoriteten av tjejerna mer intresserade av samhällsfrågor och vad som händer i andra länder.
– Ungefär varannan ungdom vill vara med och påverka i frågor som rör den kommun de bor i, men tyvärr så tror inte lika många på möjligheten till att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Här har vi som arbetar med barn och unga ett viktigt arbete att göra, säger Frida Stoltz.
Genom LUPP kartläggs även ungdomars känsla av trygghet och otrygghet i olika vardagsmiljöer. Tryggheten betraktas som en grundläggande komponent när det gäller det egna måendet, känslan av sammanhang, meningsfullhet och delaktighet. Majoriteten av ungdomarna i vår region känner sig trygga. Generellt sett känner tjejer större otrygghet än killar, och då framförallt på stan och i centrum.
Den upplevda tryggheten på internet sjunker med åldern, det vill säga unga i ålder 19-25 upplever sig något mer otrygga på internet i jämförelse med högstadie- och gymnasieungdomar.

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296