Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Bidrag studieförbund

Regler för kommunalt stöd till studieförbundens lokala organisationer i Hofors Kommun

Syftet med bidraget

Ett kommunalt stöd till studieförbunden ska eftersträva en grundtrygghet för studieorganisationens verksamhet i Hofors Kommun. Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att, utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Hofors Kommun genom:

  • Att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet.
  • Att stimulera folkligt förankrad bildnings- och kulturarbete.
  • Att ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.
  • Att ge förutsättningar för studieförbundens administrativa verksamhet

Förutsättningar för bidrag

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Bidrag från kommunen får ej användas till verksamhet med kommersiellt syfte eller uppdragsutbildning.

Samspel - dialog

Studieförbunden kan kallas till överläggningar. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad folkbildningssyn i dialog mellan studieförbunden och kulturpolitiskt ansvar i kommunen. Vid dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning och övriga kulturverksamheter i vilken utsträckning studieförbundens verksamhet överensstämmer med de av kommunens ambitioner. Vid dessa träffar ska också studieförbunden avisera eventuella större planerade förändringar av verksamheten i Hofors Kommun.

Ansökan om bidrag

Ansökan ska göras av studieorganisationens avdelningsstyrelse och vara Hofors Kommun tillhanda senast den 30 april. Ansökan skall innehålla följande:

  • Verksamhetsberättelse innehållande resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
  • Intyg om studieförbundets verksamhet inom Hofors kommun, enligt lista nr: 01, kommun- sammandrag
  • Förenings- och organisationsuppgifter
  • Verksamhetsplan med budget

Utbetalning av bidrag

Under januari månad betalas förskott om 70 % av förra årets bidrag ut. Slutreglering av årets bidrag kommer att ske när Kulturutskottet beslut vunnit laga kraft.

Bidragsform

Kulturutskottet fastställer årligen den procentuella fördelningen för varje bidragsform.

Bidraget fördelas i följande fem bidragsformer:

Stöd till särskilda insatser: Bidraget syftar till att stödja projekt eller försöksverksamhet utanför studieförbundets normala verksamhet. Stöd till detta kan sökas under pågående verksamhetsår.

Lokalkostnadsbidrag: Bidraget syftar till att ge studieförbunden viss kostnadstäckning för lokaler inom Hofors Kommun.För att erhålla bidrag för permanenta lokaler skall dessa vara godkända av Kulturutskottet. Bidraget baseras på studieförbundens faktiska lokalkostnader och fördelas proportionellt i förhållande till de av studieförbunden redovisade kostnader.

Grundbidrag: Bidraget avser att ge studieförbunden en grundtrygghet.

Av det tillgängliga beloppet erhåller varje studieförbund en andel som motsvarar dess andel av det totala kommunbidraget föregående år, exkl. ev. projektbidrag.

Volymbidrag: Alla bidragsberättigade verksamhetsformer räknas in i volymbidraget. Fördelningen av bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidragsberättigade deltagartimmar.

Målgruppsbidrag: Bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsårets statsbidrags-berättigade deltagartimmar inom följande områden:

Verksamhet för kortutbildade avser deltagartimmarna i huvudämnesgrupperna Matematik/ naturvetenskap, Samhällskunskap/ information och Språk.

Verksamhet för handikappade och invandrare avser deltagartimmarna i verksamhet som uppkommit till följd av särskilda, riktade insatser för rekrytering av deltagare ur dessa målgrupper.

Minst hälften av deltagarna i cirkeln eller gruppen inom övrig folkbildningsverksamhet ska tillhöra någon av målgrupperna. Ingen målgrupp kan kombineras med någon annan målgrupp.

Redovisning

Redovisning av verksamheten ska ske varje år dels i skriftlig form samt muntlig vid träff som kommunen inbjuder till.Av redovisningen skall klart framgå vad som avser verksamhet i Hofors Kommun

Kontroll

Bidragsmottagande studieförbund är skyldigt att ställa revisionshandlingar, räkenskaper samt i övrigt förekommande handlingar till kommunens förfogande.

Har studieförbund av någon anledning erhållit för högt bidrag ska bidraget återbetalas till kommunen.

Övrigt

Tolkning och tillämpning av dessa regler ankommer på Kulturutskottet.

Mer information

Bidragsansökan skickas till:
Hofors kommun
Föreningsbidrag Kultur
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Ritva Snellman
073-809 41 24
ritva.snellman@hofors.se

Dokument


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
(Filstorlek)
Blankett studieförbund.pdf
(286.8 kB)

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296