Suomeksi
english
Hofors kommun
Hofors kommun


Dela Dela
Lyssna

Lyssna

Translate

Translate


Bidrag fritid/idrott

Normer för kommunalt verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer i Hofors kommun

a/ Tillämpning

Kommunala bidrag utgår till föreningar och organisationer för främjande av fritidsfostran och fritidsliv. Bidragen avser att främst vara ett stöd till föreningar med huvudsaklig verksamhet bland barn och ungdom inom kommunen.

b/ Bidragsberättigad organisation

Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till organisation i Hofors kommun, ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag enligt förordningen (SFS 1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisation och lokalavdelning av så kallad tröskelorganisation.

Kommunalt bidragsberättigad organisation skall ha styrelse och ekonomisk förvaltning inom Hofors kommun och bedriva regelbunden fritidsverksamhet inom kommunen.

Kommunalt bidragsberättigad organisation skall redovisa minst 15 betalande medlemmar i ålder 7 år och uppåt.

Att föreningen i enlighet med socialtjänstlagen bedriver verksamhet i en alkohol- och drogfri miljö för barn och ungdom.

Förening kan avstängas från bidrag ifall någon av föreningens medlemmar ertappas dopad under aktiviteter.

Organisation, som inte uppfyller ovanstående krav och som inte finns upptagen i ovan angiven kungörelse, kan erhålla bidrag efter prövning från fall till fall efter arten och omfattningen av den verksamhet som organisationen driver inom kommunen.

Krets- eller samarbetsorganisationer inom Hofors kommun jämställes med lokal förening under förutsättning att medlemmarna (lokalföreningarna) i denna organisation icke enskilt söker bidrag. Med samarbetsorganisation avses att ett samarbete skall vara etablerat med en gemensam administration samt att lokalföreningarna skall ha en naturlig samhörighet innan bidragen utgå. Samarbetsorganisation skall vara godkänd av Barn- och Utbildningsnämndens Fritids- och kulturutskott.

c/ Ej bidragsberättigad organisation Ekonomiskt organisation (SFS 1987:667)

Organisation, som erhåller bidrag från andra kommunala eller statliga organ eller som Hofors kommun beslutar ska vara undantagen från bidrag (organisation inom Svenska kyrkan, studieorganisation, stödförening, föräldraförening, hyresgästförening, villaförening eller liknande).

Organisation äger inte rätt att utan särskild prövning erhålla bidrag från flera kommunala organ för en och samma verksamhet.

d/ Medlemskap

För att inräknas som bidragsberättigad medlem i organisation enligt dessa bidragsnormer skall följande krav vara uppfyllda.

Medlem skall:

  • ha fyllt lägst 7 år senast 31 december året innan bidrag sökes,
  • ha erlagt av organisationen fastställd årsavgift eller motsvarande, som bör vara skälig med hänsyn till aktiviteternas art och omfattning. Understiger avgiften 30 kronor per år i åldersgruppen 7-18 år, 60 kronor per år i åldern 18-äldre samt 120 kronor per år för familjeavgift utgår bidrag endast om Barn- och Utbildningsnämndens Fritids- och kulturutskott finner särskilda skäl föreligga,
  • vara individuellt upptagen i medlemsmatrikel,
  • ha rätt att deltaga i organisationens möten rörande målsättning och verksamhet inom organisationen,
  • vara bosatta i Hofors kommun eller dess omedelbara närhet.

Den som endast erlägger entré-, kurs- eller anmälningsavgift skall ej anses som medlem (se kraven enligt ovan).

e/ Granskning av verksamhet

Organisation som beviljas bidrag har skyldighet att medge kommunen och dess revisorers rätt att ta del av organisationens räkenskaper, protokoll och handlingar, så att dessa kan granskas på det sätt som kommunrevisionen bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för den enskildes åsiktsfrihet enligt gällande grundlag inte åsidosätts.

f/ Ansökan

Ansökan görs av organisationens huvudstyrelse till Barn- och Utbildningsnämnden på fastställt formulär. Ansökan skall göras i ett ex. Uppgifter, vilka ligger som underlag för ansökan, skall förvaras av organisationen i minst 4 år.

g/ Organisationsuppgifter

Organisationsuppgifter lämnas på särskild blankett i samband med ansökan om kommunalt bidrag eller då uppgifterna förändras. Om ansökan ej är komplett skall organisation för att erhålla bidrag komplettera denna med ytterligare handlingar som Hofors kommun infordrar inom 15 dagar från poststämpelns datum.

Vid första-gångs-ansökan samt vid stadgeändringar skall organisation hos Hofors kommun deponera ett exemplar av gällande stadgar.

h/ Utbetalning

Utbetalning av beviljade bidrag sker till organisationers bank- eller plusgirokonto.

Särskilda bestämmelser Kommunalt bidrag utgår till ideella organisationer i form av:

a/ Grundbidrag
b/ Aktivitetsbidrag
c/ Övriga bidrag
d/ Drift/Hyresbidrag
e/ Investeringsbidrag
f/ Bidrag till vänortsutbyte

Föreningen erhåller klassificering för vilka bidrag de är berättigad att söka, från handläggnade tjänsteman.

Mer information

Bidragsansökan skickas till:
Hofors kommun
Föreningsbidrag Fritid/Idrott
813 81 Hofors

Kontaktinformation

Sarah Winges

070-086 00 22
sarah.winges@hofors.se

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296

Hofors Kommun
813 81  HOFORS

Besöksadress:
Granvägen 8

Växel:
0290-290 00

Org nr:
212000-2296