Hofors kommun
Väderprognos SMHI
SpeakIT
söndag 21 december 2014

Överförmyndare och god man

I varje kommun skall finnas en överförmyndare eller en överförmyndar-nämnd. I Hofors kommun finns en överförmyndare samt ersättare utsedda av kommunfullmäktige.

I uppdraget som överförmyndare ingår bl a att rekrytera gode män och förvaltare. Dessa behövs till personer som inte själva kan ta hand om sig och sin egendom och riskerar att drabbas av rättsförluster. Det kan handla om omyndiga personer, som på grund av hög ålder, försvagat hälsotillstånd eller psykiskt funktionshinder, inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sina personliga behov och sitt välbefinnande.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren i Hofors kommun att en god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överför-myndaren kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Detta sker främst genom granskning av årsräkning. Där kontrolleras att den enskildes tillgångar används på ett för denne bästa nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade på ett tryggt sätt.

Beslut om anordnande av godman/förvaltarskap fattas av tingsrätten med stöd av föräldrabalken.

Överförmyndarens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.

Upplysningar:
Ingrid Pettersson
Tfn: 0290-77 14 31, telefontider
E-post: ingrid.pettersson@hofors.se

Hofors Kommun 813 81  HOFORS — Besöksadress: Granvägen 8 — Växel: 0290-290 00 — hofors.kommun@hofors.se